Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

Urząd Miejski zaprasza mieszkańców do załatwiania spraw administracyjnych za pomocą e-usług przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub konta lokalnego.
„E-usługi w Gminie Grodzisk Mazowiecki” są współfinansowane ze środków RPO WM 2014 – 2020 Priorytet II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E – usługi, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza.

Na stronie www.grodzisk.pl zostały dla Państwa udostępnione elektronicznie E-UŁUGI, które pozwolą Państwu załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Lista usług:

 1. Program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu z funkcją złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Moderowany portal konsultacji społecznych
 3. Wirtualny urząd
 4. Aplikacja do zgłaszania
 5. Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek od nieruchomości
 6. Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek
 7. Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek leśny
 8. Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek od środków transportu
 9. e-Usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania decyzji/zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki).
 10. e-Usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania dokumentu z informacją o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki).
 11. e-Usługa złożenia wniosku oraz wydanie wypisu i wyrysu na podstawie danych z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem platformy e-PUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty.
 12. e-Usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty.
 13. e-Usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenia o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków z wykorzystaniem platformy e-PUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki).
 14. Utworzenie strony internetowej przez przedsiębiorców
 15. Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o założenie konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych
 16. Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o dezaktywację konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych
 17. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 18. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego
 19. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
 20. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 21. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych
 22. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym
 23. Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy na nieruchomości/obiekcie będącym własnością gminy

 

support: estinet.pl