Kalendarz wydarzeń

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To event minęło.

Spotkanie – Program „Czyste powietrze”

11 października 2018 | 02:00 - 12 października 2018 | 01:59

Zapraszamy na spotkanie w ramach programu: Program „Czyste powietrze” – 11.10.2018r godz.18.00 sala konferencyjna w MEDIATECE ul. 3 Maja/Okulickiego

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu można uzyskać wsparcie na:
I.    Koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na
biomasę), nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) a także pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe jak:, piec kaflowy,
kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby
ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

II.    Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających
wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
a. kotłów na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
wraz z przyłączami.

III.            Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewanego środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic
ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie;
dopuszcza się docieplenie ściany fundamentowej poniżej poziomu terenu, stykającej się z
gruntem, w celu zabezpieczenia ściany przed zawilgoceniem i utratą ciepła z pomieszczeń
ogrzewanych do gruntu (eliminacja mostków termicznych) oraz w uzasadnionych
przypadkach, docieplenie pozostałych przegród zewnętrznych (np. ściany kolankowe) dla
zachowania ciągłości docieplenia

IV.    Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi
balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi
zewnętrznych/garażowych.

V.    Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

VI.    Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii:
a. kolektorów słonecznych,
b. mikroinstalacji fotowoltaicznych
pod warunkiem finansowania w formie pożyczki

VII.    Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Wnioski o dofinansowanie dla indywidualnych gospodarstw domowych będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wielkość dofinasowania zależeć będzie od dochodów na osobę w rodzinie i będzie się wahać od 90% przy dochodach – do 600 zł/osobę do 30% – przy dochodach 1600 zł i wyższych na osobę.
 Beneficjentami czyli osobami uprawnionymi do dofinansowania są osoby fizyczne:
1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego
W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób,
dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych
współwłaścicieli tego budynku.
2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Realizacja przedsięwzięcia nie może być zakończona przed dniem złożenia
Wniosku.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą
do 31.12.2027 r.,
2) środki refundowane będą do 30.09.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem,
że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
przy czym:
•Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018 lecz nie wcześniej,
niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i rozumiane jest jako
poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia.
•Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych
umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych
urządzeń oraz – jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane
przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.
Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.
•Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
2) Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
3) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość
dotacji wynosi 53 tys. Zł.
4) Limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach
przedsięwzięcia są podane w punkcie 9 „Postanowienia dodatkowe”. Koszty przekraczające wartości
określone w punkcie 9 stanowią koszt niekwalifikowany.
5) Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących
koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne”.

Należy podkreślić że środki wsparcia nie będą przechodzić przez budżet Gminy. Natomiast Gmina Grodzisk Mazowiecki udzielać będzie wsparcia merytorycznego i wyjaśniać zawiłości Programu.

Opracował na podstawie Programu „ Czyste powietrze” – Główny Specjalista ds. Zarzadzania Energią Marian Czyżewski

Szczegóły

Początek
11 października 2018 | 02:00
Koniec:
12 października 2018 | 01:59
Wydarzenie kategoria:
support: estinet.pl