Konkurs literacko-plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły na poniższym plakacie.

Regulamin konkursu:

1. Organizator:
Organizatorem konkursu literacko-plastycznego jest Dworek Adama Chełmońskiego mając

y swoją siedzibę w Adamowiźnie przy ul. M. Chełmońskiego 8.

2. Cel konkursu:
Uczczenie rocznicy 500-lecia nadania praw miejskich Grodziskowi Mazowieckiemu, rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zdolności plastycznych

dzieci.

3. Termin nadsyłania prac:
Konkurs trwa od 22 Lutego 2022 do 25 marca 2022. Wykonane prace należy dostarczyć najpóźniej do 25 marca 2022 do Poczekalni PKP mieszczącej się w budynku Dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 1 Maja 4 w godzinach pracy tj. poniedziałek-sobota: 12-18 lub do Dworku Adama Chełmońskiego znajdującego się w Adamowiźnie, przy ulicy M. Chełmońskiego 8 w godzinach pracy obiektu tj. wtorek – sobota w godzinach 11-17.

4. Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 2-6 szkoły podstawowej.

5. Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć i zilustrować własną legendę, która opowiada o powstaniu Grodziska Mazowieckiego. Prace powinny być wykonane własnoręcznie przez dzieci. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje: Imię i nazwisko autora oraz klasa. Szkoła do której chodzi. Nr telefonu kontaktowy do opiekuna.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Organizator powoła komisję konkursową, która oceni walory literacko-plastyczne zgłoszonych prac, kreatywność oraz samodzielność ich wykonania. Organizator przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 2-3
kalsy 4-6
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2022 o godz.17:00 na profilu facebookowym Dworku Adama Chełmońskiego.

7. Postanowienia końcowe:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Biorą

c udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie oraz jego promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminu konkursu.

8. Kontakt do organizatora:
W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: dworeknagorce@centrumkultury.eu lub telefoniczny 504 092 005.