Regulamin rękodzielniczego Kiermaszu Wielkanocnego

REGULAMIN RĘKODZIELNICZEGO KIERMASZU WIELKANOCNEGO

&1

 1. Kiermasz rękodzielniczy zwany dalej Kiermaszem jest imprezą wystawienniczą dla osób zajmujących się rękodzielnictwem z terenu Grodziska Mazowieckiego i okolic.
 2. Organizatorem Kiermaszu, zwanym dalej Organizatorem jest Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 3. Uczestnikami Kiermaszu, zwanymi dalej Uczestnikami są osoby zajmujące się rękodzielnictwem.

&2

Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych, umożliwienie twórcom zaprezentowania swoich wyrobów oraz kontaktu z potencjalnymi klientami jak również zaznajomienie mieszkańców Grodziska Mazowieckie i okolic z lokalnymi twórcami i rękodzielnikami.

&3

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie chęci udziału na adres mailowy: mediateka@centrumkultury.eu w terminie od 03.03.2022 r. do 20.03.2022 r.
 2. Każdy Uczestnik Kiermaszu wraz ze zgłoszeniem zawierającym imię, nazwisko oraz numer kontaktowy przesyła 3 -5 zdjęć swoich wybranych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy ekspozycji oraz wybrania wystawców. O udziale decyduje oryginalność i unikatowość oferowanego asortymentu. Przesłane zdjęcia posłużą do promocji wydarzenia.
 3. Rękodzielnicy otrzymają informację dotyczącą wyboru do dnia 28 marca 2022 roku na adresy mailowe z których wpłynęły zgłoszenia.

 &4

Kiermasz odbędzie się w  Mediatece w Grodzisku Mazowiecki przy ulicy ul. 3 Maja 57, dnia 9 kwietnia 2022 r. (sobota) w godzinach 12.00 – 18.00 (z uwagi na kształt kiermaszu, sposób ustawienia stanowisk – nie ma możliwości wcześniejszego opuszczenia stoiska).

Uczestnik Kiermaszu wystawia produkty odpłatnie. Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowanie produktów podczas Kiermaszu ponosi Uczestnik Kiermaszu.

&5

 1. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce wystawiennicze wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.
 2. Organizator Kiermaszu zapewnia każdemu zgłoszonemu Uczestnikowi miejsce wystawiennicze jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku, wokół niego oraz do estetycznego przygotowania stoiska. W przypadku stoisk na zewnątrz Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania samodzielnego stoiska w taki sposób by nie zagrażały mu warunki pogodowe. Uczestnik Kiermaszu zobowiązany jest do zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do stanu pierwotnego. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
 3. Uczestnicy Kiermaszu przyjeżdżają na własny koszt.
 4. Każdy uczestnik ma możliwość wystawienia się, zareklamowania i sprzedaży swoich prac. Z powodu ograniczonej ilości stołów Organizator nie zapewnia stołów wystawienniczych. Miejsce wystawiennicze nie może przekraczać wymiarów (150 cm x 80 cm). Organizator zapewnia krzesła.
 5. Rozkładanie stoiska jest możliwe w dniu 9 kwietnia 2022 r. od godz. 10:00.

&6

Uczestnikom Kiermaszu zabrania się prowadzenia działalności na terenie Kiermaszu, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.

 &7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu.

&8

 1. Organizator nie odpowiada za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
 2. Organizator nie odpowiada za wprowadzanie przez wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) i innych substancji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

&9

Uczestnictwo w Kiermaszu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z organizowaniem Kiermaszu.

&10

Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

&11

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i zważając na obecne zasady reżimu sanitarnego Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kiermaszu.

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku gdy do odwołania kiermaszu dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych  lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec.

Do okoliczności, o których mowa w zdaniu wyżej, zaliczyć należy w szczególności:

1) przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: nagłe załamania warunków atmosferycznych, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne), oraz działania władz państwowych takie jak: zakaz importu lub eksportu, blokada granic lub portów, żałoby narodowe itp.,

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów: ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z epidemią Covid-19, Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z infrastruktury Ośrodka zgodnie z wprowadzanymi w kraju i regionie wymogami i zasadami. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania.

&12

Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Udział w Kiermaszu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.