Regulamin i cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia w budynku Mediateki

Regulamin i cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia w budynku Mediateki – pod zarządem Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim.

Dn. 01.01.2023 r.

§1

Regulamin określa zasady najmu pomieszczeń i wyposażenia należącego do Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, zwanej dalej Wynajmującym, a każdą osobą lub podmiotem dokonującym rezerwacji i najmu, zwanym dalej Najemcą.

Najem, o którym mowa w §1pkt.1 dotyczy:

 • Pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki znajdującego się w budynku Mediateki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57 w tym:
 • Sala wielofunkcyjna (parter)
 • Sala koncertowa (parter)
 • Sala telewizyjna (parter)
 • Najmu pomieszczeń dokonuje się zgodnie z cennikiem najmu pomieszczeń i wyposażenia Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 • Wynajmujący może zawierać umowy na działania jednorazowe i cykliczne.
 • W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki może odstąpić w części od pobierania opłat za wynajem, w szczególności w przypadku podmiotów współpracujących z OKGGM oraz świadczących usługi w zakresie zgodnym z działalnością statutową OKGGM. Wówczas z zainteresowanym podmiotem są prowadzone negocjacje z uzasadnieniem prośby o częściowe odstąpienie od pobierania opłat, a ich ostateczne ustalenia zawiera podpisana między stronami umowa.
 • Wyłączenia od zasady określonej w §1pkt. 3 mogą dotyczyć:
  – najmu Organizatorowi i jednostkom organizacyjnym w celu realizowania zadań własnych gminy,
  – podmiotom, które wspólnie z Mediateką są organizatorami imprez kulturalno-oświatowych.
 • Odstąpienie od pobierania opłaty w całości może nastąpić wyłącznie w przypadku korzystania z pomieszczeń w celach o charakterze niekomercyjnym.

§2

Najem pomieszczeń i wyposażenia może nastąpić w celu zorganizowania szkolenia, konferencji, warsztatów, zajęć edukacyjnych, spotkania lub wynajmu związanego z imprezami rozrywkowymi i artystycznymi, koncertami, przedstawieniami teatralnymi, widowiskami oraz innymi organizowanymi przez Najemcę.

 • Organizowane formy nie mogą utrudniać wykonywania statutowych zadań Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 • Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca. Wynajem Sali nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem. Wsparcie promocji ze strony Wynajmującego możliwe jest na podstawie odrębnych ustaleń. Strony ustalają wtedy dodatkowe koszty związane z działaniami promocyjnymi, które poniesie Najemca.

§3

Podstawą najmu jest zawarcie umowy pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, która określa przedmiot najmu, termin i czas trwania najmu, koszt najmu oraz warunki techniczno-organizacyjne.

 • W przypadku przedłużenia czasu korzystania z najmowanego pomieszczenia w stosunku do czasu zarezerwowanego, o ile istnieje taka możliwość, Wynajmujący może wyrazić zgodę na przedłużenie najmu, a co z tym związane, jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu w wysokości stawki godzinowej określonej w Cenniku.
 • Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy OKGGM wskazany w wystawionym przez Wynajmującego rachunku w terminie 7 dni od jego wystawienia.
 • Wynajmujący nie wyraża zgody na użytkowanie najmowanego pomieszczenia niezgodnie z umową.
 • Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeśli stwierdzi, że charakter wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne, inne demoralizujące lub obrażające publiczność.
 • Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku najmu o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.).
 • W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych sytuacjami nadzwyczajnymi (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, itp.) Wynajmujący może podjąć decyzję o odwołaniu wydarzenia.

§4

Rezerwacji pomieszczeń, wszelkich uzgodnień i warunków najmu dokonują osoby do tego uprawnione. Osoby te odpowiadają za ustalenie warunków umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem, przygotowanie umowy, przygotowanie najmowanego pomieszczenia zgodnie z umową, przekazanie  najmowanego pomieszczenia, ustalenie nadzoru w czasie najmu oraz za odbiór pomieszczenia po najmie. Za:

 • pomieszczenia znajdujące się na parterze w budynku Mediateki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57 odpowiedzialna jest Kinga Kunicka tel. kontaktowy: 538 814 993 lub mailowo: k.kunicka@centrumkultury.eu
 • Studio nagrań znajdujące się na I piętrze odpowiedzialna jest Kinga Kunicka tel. kontaktowy: 538 814 993 lub mailowo: k.kunicka@centrumkultury.eu
 • Umowa najmu pomieszczeń musi być zaakceptowana i podpisywana przez Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki lub przez wyznaczoną osobę zastępującą.
 • Dokonanie rezerwacji pomieszczeń oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad wynajmu można kierować do Dyrektora OKGGM osobiście w godzinach 8.00-16.00 lub telefonicznie (tel. 22 734-79-00) lub mailem: p.twardoch@centrumkultury.eu

§5

 • Najemca zobowiązany jest przed przejęciem pomieszczeń zapoznać się z ich stanem technicznym i zgłosić Wynajmującemu wszelkie uwagi.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników oraz osoby zatrudnione przez Najemcę do prowadzenia lub obsługi Wydarzenia. Najemca zwalnia niniejszym Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Najemca zobowiązany jest do właściwego użytkowania i pozostawienia wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń bez jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń lub pogorszenia stanu dotychczasowego.
 • Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania pomieszczenia przez Najemcę.
 • Odpowiedzialność za przebieg, organizację i bezpieczeństwo uczestników, podczas trwania umowy najmu spoczywa w całości na Najemcy.
 • Najemca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i p.poż. oraz do zachowania ładu i porządku na całym terenie placówki. Zobowiązuje się również do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19”.
 • We wszystkich najmowanych pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 • Wynajmujący może odstąpić od umowy lub dokonać jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadkach naruszenia warunków umowy najmu, wykorzystania najmowanych pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym przepisów przeciwpożarowych, niszczenia mienia Wynajmującego, itp.
 • Najemca oświadcza, że podczas organizowanych w pomieszczeniach wydarzeń nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich innych osób.
 • Najemca zobowiązany jest współpracować w czasie najmu pomieszczeń z wyznaczonymi pracownikami Mediateki.
 • Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w czasie najmu. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego, co jednak nie oznacza przejęcia przez Wynajmującego pieczy nad tymi rzeczami, ani zawarcia umowy przechowania.

§6

 • Wynajmujący udostępnia Najemcy pomieszczenia wraz z urządzeniami/sprzętem zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
 • Wszelkie urządzenia znajdujące się na wyposażeniu pomieszczeń (sal) – nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia – mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników Wynajmującego.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Najemcę podczas wynajmowania pomieszczeń, jednocześnie Wynajmujący zastrzega, że prezentowane treści nie mogą godzić w obyczajność publiczną, naruszać dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

§7

 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu.
 • Informujemy, że wynajmowane pomieszczenia są monitorowane.
 • Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego dla potrzeb niezbędnych dla świadczonych usług (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 • Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu pomieszczeń poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.

 

Cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

Najem o którym mowa w §1pkt.1 Regulaminu najmu pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczy:

 • Pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki znajdującego się w budynku Mediateki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57 w tym:
SALA OPIS RODZAJ WYNAJMU CENA
NETTO
SALA KONCERTOWA Sala o powierzchni 200 m2 (z możliwością powiększenia o 100 m2)
Wyposażenie: ekran projekcyjny o wymiarach 550 cm x 334 cm, projektor multimedialny, przyłącza HDMI i VGA w floorbox, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, scena o wym. 600 cm x 400 cm, wys. 30 cm/50 cm, krzesła, stoły, fortepian, mównica
Istnieje możliwość rozsunięcia ściany modułowej i zwiększenie powierzchni do 300 m2
Wynajem komercyjny
Kompleksowa organizacja koncertów, przedstawień teatralnych, konferencji, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów i inne do uzgodnienia
Wyłącznie sala koncertowa w ustawieniu kinowym/konferencyjnym na 170 osób 250 zł/godz.
Wyłącznie sala koncertowa – powiększona o salę fitness w ustawieniu kinowym/konferencyjnym (scena) na 220 osób 350 zł/godz.
Nagłośnienie i oświetlenie (obsługa),
w zależności od rodzaju imprezy *
od 600 zł/dzień
do 1.200 zł/dzień
Wynajem niekomercyjny dla organizacji o charakterze charytatywnym i społecznym oraz partiom politycznym Wyłącznie sala koncertowa
w ustawieniu kinowym/konferencyjnym na 170 osób
250 zł/dzień
Wyłącznie sala koncertowa – powiększona
w ustawieniu kinowym/konferencyjnym (scena) na 220 osób
350 zł/dzień
Obsługa techniczna 300 zł/dzień
SALA WIELOFUNKCYJNA Sala  o powierzchni 325m2
Wyposażenie: monitor multimedialny 86 cali, ekran 425 cm x 250 cm + projektor multimedialny, ekran, profesjonalne nagłośnienie, krzesła, stoły, aneks kuchenny (lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka)
Wynajem komercyjny
Organizacja konferencji, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów i inne do uzgodnienia
Wyłącznie sala wielofunkcyjna
w ustawieniu kinowym/konferencyjnym na 150 osób
250 zł/godz.
TV, projektor + ekran 200 zł/dzień
Nagłośnienie i oświetlenie (obsługa),
w zależności od rodzaju imprezy *
od 600 zł/dzień
do 1.200 zł/dzień
Wynajem niekomercyjny dla organizacji o charakterze charytatywnym i społecznym oraz partiom politycznym Wyłącznie sala wielofunkcyjna
w ustawieniu kinowym/konferencyjnym na 150 osób
250 zł/dzień
Obsługa techniczna 300 zł/dzień
SALA TELEWIZYJNA Sala o powierzchni 22 m2
Wyposażenie: telewizor multimedialny 75cali, nagłośnienie w systemie 5.1, odtwarzacz BlueRay
Wynajem komercyjny Sala w ustawieniu kanapowym na 13 osób max. 100 zł/godz.
Wynajem niekomercyjny dla organizacji o charakterze charytatywnym i społecznym oraz partiom politycznym Sala w ustawieniu kanapowym na 13 osób max. 100 zł/dzień
* Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wypożyczany jest tylko i wyłącznie z obsługą (akustyk)
Wynajem Sali Fitness na zajęcia sportowe, ruchowe – umowy długoterminowe 80 zł/godz.

DO KWOTY NAJMU NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT.

Wynajem niekomercyjny możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia Mediateki, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty w godz. 10.00-14.00.

Powyższy cennik dotyczy zorganizowania przez Wynajmującego jednej imprezy w jednym dniu. W innych przypadkach stawki są negocjowane indywidualnie.

W zakresie obsługi i możliwości nagłośnienia dodatkowych informacji udziela Kinga Kunicka tel. kontaktowy: 538 814 993 lub mailowo: k.kunicka@centrumkultury.eu,  Marcin Krupa tel. kontaktowy: 785 019 700 lub mailowo m.krupa@centrumkultury.eu oraz Vladyslav Sydorow tel. kontaktowy: 532 772 798 lub mailowo v.sydorov@centrumkultury.eu