PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OŚRODKU KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 (na dzień 29.05.2020)

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

I. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

 1. Wszystkich pracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki świadczących pracę na terenie placówki – Mediateki – w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Wszystkich współpracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19
 3. Rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Uczestników zajęć.

II. Cel wdrażanych zasad.

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników oraz odbiorców.

III. Ogólne zasady działania Ośrodek Kultury.

 1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
 2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 3. Ograniczenie zgodnie z aktualnymi zaleceniami liczby uczestników wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Kultury.

IV. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki.

 1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie Ośrodka Kultury, w budynku Mediateki.
 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 3. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury przy wejściu do budynków, pilnują aby instruktorzy odbierali dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych, jeżeli zachodzi potrzeba pomagają.
 4. Pracownicy, współpracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek proszeni są o nieuczestniczenie w organizowanych wydarzeniach.
 5. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 m od siebie.
 6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówek do minimum. Do budynków nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu do przebywania na ich terenie. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach przebywanie na terenie placówki (z wyjątkiem sal tematycznych) osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

V. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom.

 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek lub przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do koszy na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika.
 3. Przestrzeń komunikacyjna oraz biura wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.
 4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 5. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
 6. Zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, kontaktu z sanepidem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 7. Konieczność regularnego wietrzenia pomieszczeń.
 8. Ograniczane są do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 9. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 m).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

VI. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać.
 2. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji zamieszcza się informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 3. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Dział administracji pilnuje żeby był zapewniony sprzęt i środki dezynfekujące oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Wyznaczeni pracownicy dopilnowują, aby osoby wchodzące do Ośrodka Kultury – Mediateki dezynfekowali dłonie przy wejściu.
 6. Pracownicy pilnują, aby osoby przebywające w OK – Mediateki nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 7. Czasowo zostaje zniesione korzystanie z szatni – uczestnicy przychodzą na zajęcia już w obowiązujących strojach.
 8. Na bieżąco jest wykonywana dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

VII. Organizacja zajęć w Ośrodku Kultury – Mediatece

 1. Możliwe jest prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w salach, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 – w obiektach do 300 m2; wytyczne te wskazują na 10 osób + 1 osoba prowadząca.

Mediateka:

 • Sala koncertowa – max 20 osób + 1 osoba prowadząca
 • Sala fitness – max 10 osób + 1 osoba prowadząca
 1. Możliwe jest prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN minimalna przestrzeń do zajęć warsztatowych (siedzących przy stołach) nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli/instruktorów).
 3. Współpracownicy zobowiązani są do opracowania regulaminu swoich zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów.
 4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.
 5. Wydłużone zostają przerwy między zajęciami do 15 min celem wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sal. Jeśli jest taka możliwość funkcjonowania bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 6. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory (np.: pędzle, kredki, pionki szachowe, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować).
 7. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 8. Uczestnicy zajęć nie dotykają odzieży ani innych przedmiotów – innych uczestników pozostawionych w sali.
 9. Nie ma możliwości zostawiania wózków, rowerków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
 10. W placówce znajduje się termometr, który należy dezynfekować po użyciu w danej grupie.
 11. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczestników zajęć może odbywać się wyłącznie pod nadzorem opiekuna podczas przerwy w zajęciach.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na Dyrektorze.

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
 2. Opracowuje grafik pracy na terenie placówki w czasie pandemii, zaproponowany przez kierowników działów.
 3. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, współpracownika i pracownika.
 5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na instruktorach.

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu odebrania dziecka do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
 2. Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i po każdej grupie.
 4. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
 5. Organizują pokaz właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki.
 7. Instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

X. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach.

 1. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę. Podpisują własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
 2. W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona. Przyprowadzają lub odbierają dziecko – osoby wyłącznie zdrowe.
 3. Rodzice mogą wchodzić do placówki z dziećmi poniżej 6 r. życia wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1.5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu i w czasie pobytu w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W wypadku podwyższonej temperatury uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki.
 5. Przyprowadzając lub odbierając dzieci – rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
 6. Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
 7. Niezwłocznie informują Dyrektora w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 8. Nie posyłają uczestnika do placówki jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 9. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć na zabieranie do placówki żadnych przedmiotów, za wyjątkiem materiałów niezbędnych do zajęć.
 10. Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni oni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 11. Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy instruktora wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
 12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 13. Rodzice po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren Ośrodka Kultury – Mediateki.

XI. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi/administracji/osobach oddelegowanych do czynności pomocniczych.

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. Regularnie, po każdych odbytych zajęciach dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W salach po każdych zajęciach myją lub dezynfekują używane przedmioty oraz podłogę.
 5. Zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce.
 6. Przygotowują wyznaczone przez Dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 7. W przypadku korzystania z wieszaka należy wieszać co drugi wieszak.

XII. Przyprowadzanie i odbiór uczestników zajęć.

 1. Rodzic/opiekun przyprowadzający dzieci powyżej 6 lat nie są wpuszczani do budynków Ośrodka Kultury – Mediateki dalej niż wejście główne.
 2. Uczestnik zajęć nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych innych przedmiotów (za wyjątkiem materiałów niezbędnych do zajęć).
 3. Rodzic dba o to, aby uczestnik zajęć wchodząc do budynku nie dotykał klamki drzwi wejściowych. Natomiast sam dezynfekuje swoje ręce przy wejściu do budynku.
 4. Instruktorzy wyznaczeni do odbioru uczestników zajęć od rodziców dbają o to, by uczestnicy z różnych grup nie stykali się ze sobą.
 5. W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury, i/lub innych objawów chorobowych, instruktor nie odbiera uczestnika zajęć, pozostawia go rodzicom i informuje Dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania uczestnika zajęć z placówki rodzic zobowiązany jest do przekazania Dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka po konsultacji lekarskiej.
 6. Uczestnik zajęć (powyżej lat 6) rozbiera i ubiera się samodzielnie.

XIII. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów.

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.
 2. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w placówce.

XIV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

 1. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. W Ośrodku Kultury – Mediatece wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (sala telewizyjna na parterze). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 4. Pracownik lub instruktor, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Instruktor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem uczestnika i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 7. Instruktor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 8. Pusta sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
 9. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 10. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych uczestników.
 12. Jeżeli w placówce przebywają inni uczestnicy, Instruktor powiadamia rodziców, by jak najszybciej odebrali ich z placówki.
 13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na parterze przy wejściu) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 14. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym Dyrektora lub osobę wyznaczoną zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi
  po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

XV. Przepisy końcowe.

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od dnia 29 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji.