Bezpieczeństwo

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH OŚRODKA KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

(NA DZIEŃ 14.09.2020)

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

I. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

 1. Wszystkich pracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki świadczących pracę na terenie placówek w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Wszystkich współpracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki świadczących pracę na terenie placówek w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19
 3. Rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Uczestników zajęć.

II. Cel wdrażanych zasad

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników oraz odbiorców.

III. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówek.

 1. Dyrektor może wyznaczyć pracowników, którzy w trakcie pandemii będą świadczyć pracę w trybie zdalnym.
 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówek w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 3. Pracownicy, współpracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek proszeni są o nieuczestniczenie w organizowanych wydarzeniach.
 4. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 m od siebie.
 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówek do minimum. Do budynków nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu do przebywania na ich terenie. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach przebywanie na terenie placówek (z wyjątkiem sal tematycznych) osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

IV. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom.

 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek oraz przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
 2. Przestrzeń komunikacyjna oraz biura wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.
 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 4. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
 5. Zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, kontaktu
  z sanepidem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 6. Konieczność regularnego wietrzenia pomieszczeń.
 7. Ograniczane są do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 8. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 m).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. W obiektach wywieszone są instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 2. Dział administracji pilnuje żeby był zapewniony sprzęt i środki dezynfekujące oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 3. Czasowo zostaje zniesione korzystanie z szatni – uczestnicy przychodzą na zajęcia już
  w obowiązujących strojach.
 4. Na bieżąco jest wykonywana dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

VI. Organizacja zajęć w OK

 1. Przydział sali jest zależny od warunków określonych w wytycznych w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć – nie ma odwołania od dokonanego przydziału.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN oraz MKiDN w zależności od powierzchni pomieszczenia możliwe jest prowadzenie zajęć:
  1. ruchowych – dopuszcza się ograniczenie ilości osób do 1 osoby na 7 m2
  2. artystycznych ruchowych – dopuszcza się ograniczenie ilości osób do 1 osoby na 10 m2
  3. artystycznych statycznych/siedzących – dopuszcza się ograniczenie ilości osób do
   1 osoby na 4 m2
  4. indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej
   i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 3. Współpracownicy zobowiązani są do opracowania regulaminu swoich zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów.
 4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych zajęciach.
 5. Wydłużone zostają przerwy między zajęciami do 15 min celem wietrzenia mechanicznego
  i grawitacyjnego sal.
 6. Jeśli jest taka możliwość funkcjonowanie bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 7. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory (np.: pędzle, kredki, pionki szachowe, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować).
 8. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówek i zabierać z placówek żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 9. Uczestnicy zajęć nie dotykają odzieży innych uczestników pozostawionych w sali.
 10. Nie ma możliwości zostawiania wózków, rowerków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
 11. W placówce znajduje się termometr, który należy dezynfekować po użyciu w danej grupie.
 12. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczestników zajęć może odbywać się wyłącznie pod nadzorem opiekuna podczas przerwy w zajęciach.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na Dyrektorze

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, instruktorów, uczestników zajęć i rodziców.
 2. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, współpracownika i pracownika.
 4. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na instruktorach

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu odebrania dziecka do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
 2. Wyjaśniają uczestnikom oraz ich opiekunom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na półtorej godziny i po każdej grupie.
 4. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
 5. Organizują pokaz właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówek.
 7. Instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówek min. 1,5 m.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach

 1. Przyprowadzają do placówek dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.
 2. W przypadku młodszych dzieci, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście,
  w przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona. Przyprowadzają/ odbierają dziecko do/z wyłącznie osoby zdrowe.
 3. Rodzice mogą wchodzić do placówek wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1.5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, dezynfekcja rąk).
 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu i w czasie pobytu
  w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W wypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostaje przyjęte do placówki .
 5. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z placówek rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 metry w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
 6. Niezwłocznie informują Dyrektora w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
 7. Nie posyłają dziecka do placówek jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 8. Nie pozwalają dziecku na zabieranie do placówek żadnych przedmiotów, za wyjątkiem materiałów plastycznych niezbędnych do zajęć.
 9. Regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni oni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 10. Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy instruktora wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
 11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Rodzice po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren OK.

X. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. Regularnie, po każdych odbytych zajęciach dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję ,ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Przygotowują wyznaczone przez Dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

XI. Procedury obowiązujące w kinach OK

      Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. Zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż 30% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia Covid lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z Covid-19.

XII. Zasady postępowania w trakcie pokazu filmowego oraz przed i po jego zakończeniu

 1. Widzowie kupujący bilety w kasach kina oraz online proszeni będą o podanie informacji na temat szczepienia przeciwko Covid-19. Każda osoba musi zdeklarować czy jest osobą zaszczepioną, niezaszczepioną lub odmówić odpowiedzi na zadane pytanie. Pozwoli to na dokładne utrzymanie limitu 30% osób niezaszczepionych na każdym seansie filmowym.
 2. Na seansach filmowych obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych.
 3. Widzów przebywający we foyer kina oraz uczestniczących w seansie filmowym lub innej imprezie kulturalnej, obowiązuje nakaz noszenia maseczek (zasłonięcia ust i nosa).
 4. Kolejka do kas kina będzie ustawiana z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym. Dystans zostanie wyznaczony odpowiednim oznakowaniem graficznym na podłodze.
 5. Wszystkie osoby wchodzące na teren kina obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem.
 6. Prosimy widzów o opuszczanie budynku kina z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu i wyznaczonym wyjściem.
 7. Obowiązuje wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi – postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH.
 8. Preferowanie sprzedaży biletów online i płatności bezgotówkowych.

XIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących zaleceniami i postępowanie zgodnie z nimi.
 2. W obiektach OK wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenia te zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki
  i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 4. Pracownik lub instruktor, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Instruktor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/, opiekunem/opiekunami uczestnika i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka
  z placówek informując o powodach.
 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
 7. Instruktor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy
  i informuje o zaistniałej sytuacji.
 8. Pusta sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta
  i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
 9. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówek kolejnych uczestników.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na dole przy wejściu oraz w impresariacie) i wprowadza do stosowania na terenie placówek instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
  i informuje o tym Dyrektora lub osobę wyznaczoną zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi
  po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówek zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

XIV. Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od dnia 14.09.2020 r. do czasu ich odwołania jednocześnie tracą moc procedury obowiązuję w obiektach do tego czasu.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji.