Bezpieczeństwo

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W KINIE CENTRUM KULTURY GMINY
GRODZISK MAZOWIECKI W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA 
COVID-19

(na dzień 5.06.2020)

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

I. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)

 1. Wszystkich pracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Wszystkich współpracowników Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19
 3. Widzów uczestniczących w seansach filmowych oraz uczestników innych imprez kulturalnych

II. Cel wdrażanych zasad

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników oraz odbiorców.

III. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 1. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo widzów, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 2. Zostaje wprowadzona optymalizacja liczby obsługi kina z zachowaniem reżimu sanitarnego. W miarę możliwości następuje ograniczenie rotacji obsługi kina pomiędzy stanowiskami.
 3. Pracownicy, współpracownicy i widzowie z objawami choroby, takimi jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek proszeni są o nieuczestniczenie w organizowanych wydarzeniach.

IV. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. Pracownicy kina zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi (w kasach kina) została zastosowana przegroda mechaniczna.
 2. Po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi pracownik każdorazowo będzie dezynfekował lub mył ręce.
 3. Po skończonej pracy jednorazowe maski ochronne zostają wyrzucone do koszy na śmieci.
 4. Przestrzeń komunikacyjna oraz biura wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.
 5. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
 6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
 7. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, kontaktu z sanepidem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 8. Obowiązuje konieczność regularnego wietrzenia pomieszczeń.
 9. Ograniczane są do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 10. Szczegółowe wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 m).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji zamieszcza się informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 2. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 3. Dział administracji pilnuje żeby był zapewniony sprzęt i środki dezynfekujące oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 4. Wyznaczeni pracownicy dopilnowują, aby osoby wchodzące do budynku kina dezynfekowali dłonie przy wejściu.
 5. Pracownicy pilnują, aby osoby przebywające w holu kina nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 6. Czasowo zostaje zniesione korzystanie z szatni.
 7. Na bieżąco jest wykonywana dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

VI. Ograniczenie liczby widzów w kinie

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. zakrywania ust i nosa przez widzów.
 2. udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
 3. obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 4. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 5. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 6. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

VII. Zasady postępowania w trakcie pokazu filmowego oraz przed i po jego zakończeniu

 1. Widzowie kupujący bilety w kasach kina proszeni będą o podanie nazwiska oraz numeru telefonu (w trakcie zakupu biletów on-line odbywa się to automatycznie) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną i przechowywane przez okres 21 dni. Po tym okresie danę będą niszczone.
 2. Widzów przebywający we foyer kina oraz uczestniczących w seansie filmowym lub innej imprezie kulturalnej, obowiązuje nakaz noszenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa).
 3. Kolejka do kas kina będzie ustawiana z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym. Dystans zostanie wyznaczony odpowiednim oznakowaniem graficznym na podłodze.
 4. Wszystkie osoby wchodzące na teren kina obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem.
 5. Prosimy widzów o opuszczanie budynku kina z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu i wyznaczonym wyjściem.
 6. Obowiązuje wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA;  w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi – postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (dostępnymi w załączniku poniżej).
 7. Preferowanie sprzedaży biletów online i płatności bezgotówkowych.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na Dyrektorze

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
 2. Zatwiedza grafik pracy na terenie placówki w czasie pandemii, zaproponowany przez kierowników działów.
 3. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, współpracownika i pracownika.
 5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi/administracji/osobach oddelegowanych do czynności pomocniczych

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. Regularnie, po każdym seansie filmowym wietrzą pomieszczenia i dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach.
 3. Raz na dobę przeprowadzają dezynfekcję całej sali kinowej łącznie z fotelami kinowymi.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń I przedmiotów, tak aby widzowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Zwracają uwagę, aby widzowie dezynfekowali ręce przed wejściem do budynku oraz przy opuszczaniu sali kinowej.
 6. Przygotowują wyznaczone przez Dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 7. W przypadku korzystania z wieszaka należy wieszać co drugi wieszak.

X. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.
 2. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w placówce.

XI. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. W OK wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (garderoba nr 29). Pomieszczenia te zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek, osoba ta jest niezwłocznie izolowana od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Pusta sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – foteli, poręczy, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
 6. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 7. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje wpuszczanie na teren placówki dodatkowych osób.
 8. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na dole przy wejściu oraz w impresariacie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym Dyrektora lub osobę wyznaczoną zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 11. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi
  po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 13. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 14. W przypadku uzyskania informacji od widzów lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

XII. Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Kinie Centrum Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki  od dnia 5 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji.