Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki Nr 7/2023 z dnia 15.10.2023 roku

REGULAMIN KINA CENTRUM KULTURY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Regulamin Kina Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim określa zasady korzystania z pomieszczeń Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w celu zapewnienia sprawnej obsługi naszych gości oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowanych w naszym obiekcie.

Mając na uwadze podstawowe zasady funkcjonowania naszego obiektu, a w szczególności dbałość o zadowolenie naszych Klientów z jakości oferowanych usług, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz o zastosowanie się do zawartych w nim regulacji.

Informujemy, że zakup biletu na seans filmowy lub inne wydarzenie kulturalne w naszym kinie będzie traktowane jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie się do jego przestrzegania.

INFORMUJEMY, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY

1. Warunkiem wejścia do sali kinowo – widowiskowej jest okazanie obsłudze kina ważnego biletu na dany seans filmowy lub wydarzenie kulturalne (z wyjątkiem wydarzeń niebiletowanych o charakterze nieodpłatnym). Bilet upoważnia jedynie do wstępu na wyznaczony seans filmowy lub wydarzenie kulturalne w danym dniu i o określonej godzinie. Bilet wstępu należy zachować do kontroli aż do momentu zakończenia danego seansu lub wydarzenia kulturalnego.

2. Zakup biletu upoważnia Widza do wstępu na seans filmowy lub inne wydarzenia o charakterze kulturalnym takie jak koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe i inne. Seans filmowy składa się z bloku reklamowego, bloku zwiastunów filmowych oraz projekcji filmu. Długość trwania bloku reklamowego oraz bloku zwiastunów filmowych ustalana jest indywidualnie dla każdego filmu, jednak łącznie nie przekracza 30 minut od podanej w repertuarze godziny rozpoczęcia danej projekcji. Rodzaj wyświetlanych treści w bloku reklamowym oraz bloku zwiastunów filmowych jest każdorazowo regulowany umowami z podmiotami zewnętrznymi, w tym z dystrybutorami filmowymi oraz brokerem reklamowym.

3. Utracone lub uszkodzone bilety nie podlegają wymianie. Klient bez ważnego biletu nie zostanie wpuszczony na salę, a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie ważnego biletu będzie proszony o opuszczenie obiektu.

4. Bilety na seanse filmowe oraz wydarzenia kulturalne można nabyć drogą internetową za pośrednictwem strony www.centrumkultury.eu oraz w kasach Kina Centrum Kultury. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie oraz na inny seans filmowy.

W przypadku seansów filmowych wyświetlanych w technologii 3D, konieczne jest korzystanie z okularów Dolby 3D. Bilety na seanse 3D zawierają dopłatę za użytkowanie okularów 3D. Otrzymane przy wejściu na salę okulary 3D należy zwrócić obsłudze kina po skończonym seansie. W przypadku uszkodzenia okularów 3D przez Widza, obsługa kina może naliczyć dodatkową opłatę za nieprawidłową eksploatację wypożyczonego przedmiotu.

Prosimy mieć na uwadze, że okulary 3D muszą być w pełni dostosowane do technologii, w jakiej wyświetlany zostanie obraz na ekranie kinowym. Stosowanie własnych okularów 3D może skutkować nieprawidłowym odbiorem obrazu.

5. Kino Centrum Kultury oferuje w sprzedaży Vouchery podlegające wymianie na bilety na seanse filmowe wyłącznie w naszym obiekcie. Po wymianie Vouchera na bilet nie ma możliwości dokonania zwrotu, wymiany biletu lub wymiany na gotówkę.

6. Kino Centrum Kultury oferuje różnego rodzaju zniżki na bilety na seanse filmowe, za okazaniem ważnych dokumentów uprawniających do otrzymania zniżki. Szczegółowe informacje dotyczące honorowanych zniżek zawarte są w aktualnym cenniku Kina Centrum Kultury.

7. Zwrotu biletu na seans filmowy, zakupionego w kasach Kina Centrum Kultury można dokonać bezpośrednio w kasach przy równoczesnym okazaniu wydrukowanego biletu oraz paragonu fiskalnego. Możliwość zwrotu obowiązuje wyłącznie przed rozpoczęciem się danego seansu filmowego.

Zwrotu biletu na seans filmowy, zakupionego online można dokonać wyłącznie drogą internetową, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą kina drogą mailową. Wiadomość zawierającą prośbę o zwrot biletu oraz załącznik z zakupionym biletem w formie elektronicznej, należy wysłać na adres kino@centrumkultury.eu przed rozpoczęciem się danego seansu filmowego. Zwrot środków następuje wówczas na rachunek bankowy Klienta, za pośrednictwem serwisu Bilety24 Sp. z o.o.

Prośby o zwroty biletów na seanse filmowe, które zostały już rozpoczęte nie będą akceptowane.

Informujemy, że zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta, bilety zakupione na wydarzenia pozafilmowe, których Ośrodek Kultury jest jedynie współorganizatorem, nie podlegają zwrotom lub wymianie. Wyjątek stanowią wydarzenia odwołane przez organizatora lub których zmianie uległ termin.

8. Prosimy mieć na uwadze, że nie wszystkie seanse filmowe przeznaczone są dla osób niepełnoletnich. Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do dystrybutora danego filmu i kierownictwo kina nie ma prawa w nią ingerować. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w projekcji osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się z sugerowaną kategorią wiekową filmu oraz opisem filmu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z obsługą kina.

Obsługa kina zastrzega sobie prawo do sprawdzenia roku urodzenia poprzez okazanie dowodu tożsamości osób niepełnoletnich, chcących zakupić bilet wstępu na seans filmowy opatrzony wyższą kategorią wiekową. W przypadku niespełnienia kryterium wiekowego, obsługa kina może odmówić sprzedaży biletu na dany seans i poprosić o kontakt z rodzicem lub opiekunem w celu wyrażenia zgody na udział w seansie osoby niepełnoletniej.

9. Obsługa kina zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości Klienta korzystającego ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego – Karta Mieszkańca Grodziska lub gminna Karta Dużej Rodziny, legitymacja uczniowska, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności).

10. Dzieci do 3 roku życia upoważnione są do nieodpłatnego wstępu na seanse filmowe oraz wydarzenia kulturalne pod warunkiem, że nie będą zajmować oddzielnego miejsca na sali. Obsługa kina zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu wskazującego na wiek dziecka.

11. Bilety grupowe przysługują grupom zorganizowanym liczącym minimum 20 osób.

12. Kino Centrum Kultury może decydować o wprowadzeniu specjalnej oferty cenowej obowiązującej na wybrane seanse lub wybrane dni tygodnia. Specjalna oferta nie zawsze może być łączona z jakimikolwiek zniżkami obowiązującymi przy regularnej ofercie.

13. Kino Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu wyświetlania danego filmu lub zastąpienia go innym filmem w sytuacjach wyjątkowych.

W przypadku anulowania lub zmiany terminu projekcji, Kierownik kina podejmie decyzję o zwrocie środków za zakupione bilety lub wydaniu biletów zastępczych na ten sam film w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta.

14. Kino Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za błędnie zamieszczony repertuar opublikowany w prasie drukowanej lub serwisach internetowych. Jedynym źródłem, za który odpowiada Kino Centrum Kultury jest oficjalna strona Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki www.centrumkultury.eu.

15. Ze względów bezpieczeństwa oraz w trosce o jakość świadczonych usług, prosimy wszystkich naszych Widzów o zajmowanie miejsc zgodnie ze wskazaniem na bilecie, jak również nieblokowanie dróg ewakuacyjnych, a w szczególności nie zajmowanie miejsc na schodach.

16. Kino Centrum Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych na teren obiektu.

17. Prosimy o niezakłócanie innym Widzom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, głośne wyrażanie emocji związanych z odbiorem filmu oraz inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór projekcji innym Widzom. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń, obsługa kina ma prawo poprosić o opuszczenie obiektu podczas trwania projekcji bez możliwości ubiegania się o zwrot środków za bilet.

18. Na terenie Kina Centrum Kultury, podczas trwania seansów filmowych oraz wydarzeń kulturalnych zobowiązuje całkowity zakaz:

a) palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych
b) wnoszenia artykułów spożywczych zakupionych poza barkiem kinowym należącym do Kina Centrum Kultury
c) wnoszenia oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych
d) wnoszenia oraz spożywania alkoholu
e) wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych lub innych zagrażających bezpieczeństwu naszemu i naszych Klientów
f) przebywania w stanie nietrzeźwym lub znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych
g) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników)
h) wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe
i) zachowań agresywnych, prowokacyjnych lub innych stwarzających zagrożenie dla obsługi kina i pozostałych Klientów
j) wprowadzania na salę kinowo – widowiskową rowerów, deskorolek, hulajnóg, wózków dziecięcych lub innych pojazdów jedno lub dwuśladowych oraz wnoszenia przedmiotów ponadgabarytowych typu torby podróżne, paczki, futerały
k) fotografowania, filmowania oraz jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku podczas trwania projekcji filmowych. Kopiowanie lub próba kopiowania jakiegokolwiek filmu, ścieżki dźwiękowej lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo.

Obsługa kina zastrzega sobie prawo do możliwości wyproszenia z obiektu osób, które w rażący sposób naruszają swym zachowaniem niniejszy Regulamin oraz porządek i zasady bezpieczeństwa w nim obowiązujące.

W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb oraz do podjęcia wszelkich starań mających na celu uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.

19. Toalety znajdujące się w obiekcie są przeznaczone wyłącznie dla Klientów Kina Centrum Kultury oraz jego pracowników.

20. Kasy kina otwierane są codziennie o godz. 12:00 lub w przypadku wcześniejszych projekcji lub wydarzeń, na godzinę przed rozpoczęciem się seansu lub wydarzenia kulturalnego.
Kasy kina zamykane są 15 minut po rozpoczęciu się ostatniej projekcji lub wydarzenia kulturalnego.

21. Ośrodek Kultury nie posiada kompetencji do cenzurowania emitowanych filmów oraz nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Ośrodek Kultury nie odpowiada za emitowane treści lub udostępniane informacje na terenie obiektu przez osoby trzecie.

22. Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag związanych z niewłaściwą jakością obrazu lub dźwięku podczas trwania projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Brak zgłoszenia może skutkować brakiem późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń oraz uwzględnienia ewentualnej reklamacji.

23. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2023 r.

 

support: estinet.pl