Regulamin Konkursu Ekologicznego

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie ekologicznym Karmnik dla ptaków, zwany dalej Konkursem, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania Zwycięzców.

 2. Tematem prac konkursowych są karmniki dla ptaków występujących na Mazowszu.

 3. Organizatorem Konkursu jest Dworek Adama Chełmońskiego, ul. Doktora Mateusza Chełmońskiego 8, Adamowizna, zwany dalej „Organizatorem”.

 4. Konkurs trwa od 08.09 – 24.11.2023. Finał 26.11.2023

§2.

CEL KONKURSU

 1. Głównym celem Konkursu jest promocja ekologicznych postaw wobec przyrody a także popularyzowanie wiedzy przyrodniczej. Konkurs ekologiczny ma na celu aktywizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych Grodziska do działań w sferze kultury, ekologii.

§3.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do rodzin z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.

 2. Uczestnicy konkursu dostarczą karmnik wraz z opisem dla jakich ptaków jest przeznaczony oraz swoją metryczkę (imię, nazwisko, wiek, telefon, e-mail) do Dworku Adama Chełmońskiego, ul. Doktora Mateusza Chełmońskiego 8, 05-825 Adamowizna w godzinach pracy Dworku tj. 11.00 – 17.00 od wtorku do piątku, do 24.11.2023 r.

 3. Jedna rodzina może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację regulaminu.

 5. Uczestnicy zgłaszający prace ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że dostarczona praca jest dziełem autorskim zgłaszającego.

 6. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać ekologiczny karmnik dla ptaków z surowców naturalnych (drewno, gałęzie itp.), a także przygotować ulotkę informacyjną dla jakich ptaków jest przygotowany oraz czym powinno się je dokarmiać.

 7. Technika i wykonanie karmnika jest dowolna – liczy się pomysłowość, przypominamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed rozsypaniem i zamoknięciem oraz umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego.

 8. Prace konkursowe będą zwracane podczas finały lub po otrzymaniu zgody od uczestników wyeksponowane w parku przy Dworku Adama Chełmońskiego.

 9. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę, 26.11.2023 r. o godzinie 16.00 w Dworku Adama Chełmońskiego.

§4.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową.

 2. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:

  a. praktyczność karmnika

  b. jakość techniczną

  c. poziom estetyczny prac

 1. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny wykonań konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody za zajęcie I, II i II miejsca.

 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym.

 3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych wystąpień jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§5

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Dla Laureatów Konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

§6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9,

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w tym zasady i cele przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: http://centrumkultury.eu/polityka-prywatnosc

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie www Dworku Adama Chełmońskiego oraz w mediach społecznościowych.

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

7. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich wykonań konkursowych Uczestnika, w szczególności do ich publikowania na stronie www.centrumkultury.eu oraz filii, w mediach społecznościowych tejże instytucji oraz jej filii.

Dworek Adama Chełmońskiego

ul. M. Chełmońskiego 8
05-825 Adamowizna

tel. 504 092 005
dworeknagorce@centrumkultury.eu