Programy

Logotypy unijne

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe” – typ projektów – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Przedmiotowy projekt zakłada dostosowanie istniejącego obiektu w Izdebnie Kościelnym zarządzanego przez Ochotniczą Straż Pożarną na potrzeby świetlicy wiejskiej, której główną funkcjonalność stanowić będzie działalność kulturalna. Główną część prac stanowić będą działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku, umożliwiającej komfortowe korzystanie z jego infrastruktury przez cały rok oraz uzyskanie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania budynku. Do ww. zakresu prac budowlanych będą należeć:

– poprawa sprawności instalacji ogrzewania poprzez wymianę kotła, rur, grzejników, zaworów, termostatycznych , regulacji,

– docieplenie stropodachu wełną mineralną na suficie podwieszonym z twardej wełny szklanej,

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem,

– wymiana okien w budynku,

– wymiana ocieplenia podłogi na gruncie,

W zakresie wyposażenia obiektu na potrzeby działalności kulturalnej zakupione zostaną:

– system nagłośnienia,

– system oświetlenia,

– system multimedialny (projektor, ekran, komputer),

– meble biurowe i wyposażenie,

– wyposażenie meblowe sali wielofunkcyjnej.

Uzupełnieniem projektu będzie digitalizacja historycznych zdjęć Izdebna Kościelnego i okolic, a także wykonanych w ramach projektu zdjęć panoramicznych zabytkowych obiektów Izdebna Kościelnego, tj. drewnianego kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, zabytkowych nagrobków cmentarnych oraz klasycystycznego dworu Szymanowskich. Ucyfrowione obiekty zostaną bezpłatnie udostępnione w ramach podstrony internetowej Gminy, która będzie powszechnie dostępna dla mieszkańców gminy i wszystkich zainteresowanych. Digitalizacja i udostępnienie dziedzictwa kulturowego miejscowości wynika z turystycznych walorów gminy Grodzisk Mazowiecki – promocja lokalnego dziedzictwa w Internecie pozwoli przyciągnąć do Izdebna Kościelnego również turystów, którzy przy okazji będą mogli skorzystać także z oferty kulturalnej miejscowej świetlicy.

Szczegółowo wybrany wariant przedsięwzięcia został opisany w kolejnym rozdziale.

Projekt zakłada kompleksową renowację obiektu kultury, tj. przewiduje się dostosowanie nieużytkowanego obiektu do nowych funkcji kulturalnych. Jednocześnie w wyniku projektu, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zarówno ruchowo (wjazd do obiektu możliwy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo), wzrokowo (możliwość skorzystania z komputera z funkcją komend głosowych) oraz słuchowo (zakup nagłośnienia umożliwiającego lepszą jakość dźwiękową prowadzonych wydarzeń kulturalnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prezentację filmów z napisami i transkrypcją).

Całkowita wartość projektu: 800 161,02 PLN

Wartość dofinansowania: 552 111,10 PLN

Termin realizacji projektu: 07.11.2016 – 03-06.2018

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Logotypy unijne

E-USŁUGI W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

Opis projektu

W ramach projektu:

 • Wyposażono Gminę oraz placówki podległe w infrastrukturę teleinformatyczną.
 • Uruchomiono system wymiany danych.
 • Wykonano budowę stabilnego e-systemu informacyjnego.
 • Uruchomiono Indywidualne Konto Petenta, które umożliwiło dostęp do baz danych moderowanych przez pracowników Urzędu, zgłaszanie wniosków, udział w ankietach i głosowaniach.
 • Stworzono portal 33 sołectw, zwiększając tym samym dostęp do nowoczesnych e-usług na terenach wiejskich, co jest istotne z punkty zwiększenia spójności województwa.

Całkowita wartość projektu: 1 428 069,10 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 428 069,08 PLN
Wkład własny: 285 613,84 PLN
Wartość dofinansowania: 1 142 455,26 PLN
Termin realizacji projektu: 01.10.2015-31.12.2018

Umowa o dofinansowanie: Nr RPMA.02.01.01-14-0922/15-00 z dnia 27.07.2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków RPO WM 2014 – 2020 Priorytet II „ Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E – usługi, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza.

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 152 400 zł na realizację projektu pn. „Grodzisk Mazowiecki łączy pokolenia i likwiduje bariery”. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane na liście rankingowej, na wysokim 13 miejscu i skierowane do objęcia  wsparciem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultur.

Celem projektu jest wyposażenie kadry w kompetencje i umiejętności niezbędne do dalszego rozwijania oferty kulturalnej oraz doposażenie, w niezbędny do poprawy jej atrakcyjności, sprzęt wraz z oprogramowaniem.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2022r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Projekt z kulturą w e-świat

23.10.2018 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Z kulturą w e-świat”, realizowanego przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt dotyczy wykorzystania e – usług w działalności Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach którego zaplanowano m.in. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i konfiguracją, zakup sprzętu serwerowni, rozbudowę systemu zakupu biletów na wydarzenia organizowane w kinie, utworzenie platformy do zamawiania zasobów lokalowych oraz zapisywania na warsztaty/zajęcia/wycieczki organizowane przez Beneficjenta oraz platformy do streamingu wydarzeń kulturalnych, w tym zagranicznych, rozbudowę systemu wewnątrzadministracyjnego – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzenie korespondencji elektronicznej, integrację systemu księgowego, uruchomienie e-archiwum wraz z digitalizacją dokumentów, utworzenie mobilnego systemu edukacji dla mieszkańców i turystów oraz portalu internetowego do obsługi e-usług wraz z aplikacją mobilną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2020 r.

Wartość projektu ogółem to 930 963,64 zł, z czego 604 581,60 zł pochodzi z dotacji unijnej.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim

Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach realizacji projektu przewidziano wyszczególnione niżej działania (zakupy w ramach nich).

1. POCZEKALNIA PRZESTRZEŃ KULTURZE PRZYJAZNA – ADAPTACJA GALERII NA DWORCU KOLEJOWYM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Mając na uwadze podniesienie atrakcyjności oferty kulturowej gminy Grodzisk Mazowiecki Ośrodek Kultury rozpoczął realizacje inicjatywy pn. „Przestrzeń Przyjazna Kulturze”. Jej głównym przedmiotowym celem jest zaaranżowanie przestrzeni publicznej dworca kolejowego na stałą wystawę ukazującą historię miasta i regionu, jego związki z koleją i ludnością żydowską.

2. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI WILII RADOGOSZCZ
W posiadaniu Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, którego statutowym obowiązkiem jest ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego, znajduje się unikatowy zbiór zabytków kultury materialnej związanych z Grodziskiem Mazowieckim. Zbiór ten stanowią między innymi archiwalne czasopisma oraz fotografie z początków XX stulecia dające ogromną wiedzę na temat wydarzeń z tamtego okresu i będące często jedynymi egzemplarzami.
Wyżej opisane przedmioty aby mogły być udostępnianie wymagają odpowiedniego przechowywania zabezpieczającego przed zniszczeniem. Dlatego w ramach niniejszego projektu podjęte zostaną działania związane z zakupem odpowiednich systemów magazynowania. Magazyn zostanie wyposażony w:

 • wieszaki na kolekcję tkanin oraz odpowiednie opakowania zabezpieczające. Przy przechowywaniu tkanin należy unikać ich załamywania, zawsze trzeba je przekładać wewnątrz złożeń warstwami bibuły. Tkaniny przestrzenne, np. ubiory, powinny być dodatkowo wypełnione również miękkim, bezkwasowym wypełniaczem.
 • specjalistyczne szafy archiwizacyjne na płaskie obiekty wielkoformatowe (prasa, mapy, grafiki, akwarele)
 • mierniki wilgoci.
 • pochłaniacze wilgoci
 • pojemniki bezkwasowe, odpowiednie materiały do przechowywania prasy, książek i fotografii, przekładki bezkwasowe. (Obiekty wykonane na papierze, książki, mapy wymagają przy przechowywaniu zapewnienia opakowań (pudeł, teczek, kopert) z papierów, kartonów i tektur bezkwasowych, bez zawartości ligniny. Są one bardzo trwałym i łatwym do zastosowania środkiem ochronnym. Szczególną uwagę należy poświęcić przechowywaniu zbiorów fotograficznych. Aby ograniczyć procesy starzeniowe (przebarwienia, blaknięcie), a także uchronić fotografię przed działaniem czynników zewnętrznych, należy przede wszystkim odpowiednio ją opakować. Wykorzystuje się do tego koperty i pudełka wykonane z bezkwasowych papierów i tektury lub opakowania z tworzyw sztucznych, np. obwoluty z przezroczystego poliestru. Papiery stosowane do przechowywania fotografii czarno-białej powinny mieć neutralny lub alkaliczny odczyn pH z rezerwą alkaliczną nieprzekraczającą 2%. W przypadku fotografii barwnej odpowiednie są papiery o pH neutralnym bez rezerwy alkalicznej. Odpowiednio spakowane fotografie będą przechowywane w szafach metalowych. Zgodnie z wytycznymi nie należy magazynować fotografii razem z malarstwem.

Ww. elementy stanowią koszty niekwalifikowane projektu.

Prócz powyższych działań w ramach zadania rozwoju działalności Willi Radogoszcz w toku realizacji niniejszego projektu, planowany jest zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia zajęć i warsztatów:

 • Kamera i dyktafon – potrzebna do dokumentowania tzw. historii mówionych tj. wywiadów z najstarszymi mieszkańcami, świadkami historii- materiały będą umieszczane na portalu edukacyjnym,
 • Aparat – dokumentacja zabytków kultury materialnej z terenu Grodzisk Mazowieckiego i okolic,
 • Pracownia graficzna (warsztaty graficzne) (stół do sitodruku, zestaw narzędzi do drzeworytu, zestaw narzędzi do linorytu, tablety, oprogramowanie komputerowe graficzne na 1 stanowisko (Adobe Photoshop, Adobe InDesign),
 • System ekspozycyjny do wystaw zewnętrznych (wystawy popularnonaukowe, historyczne) do ogrodu w Radogoszczy z możliwością przewożenia w różne części Gminy Grodzisk Mazowiecki- popularyzacja historii i tradycji Grodzisk Mazowieckiego i okolic, lokalnego dorobku artystycznego etc.
 • zakup systemu podestów scenicznych, namiotu, krzeseł,
 • pianino cyfrowe.

W ramach wskazanego zadania, kwalifikowane będą jedynie wydatki bezpośrednio związane z działalności kulturalną, tj. krzesła składane, zestaw narzędzi do drzeworytu, podesty sceniczne, namiot plenerowy oraz pianino cyfrowe.

3. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki w celu poszerzenia kręgu odbiorców swojej oferty edukacji kulturowej o dzieci i młodzież z terenów wiejskich rozpoczął realizację inicjatywy pn. „Centrum kultury na kółkach” – corocznego cyklu wydarzeń aktywizujących i zachęcających do udziału w kulturze mieszkańców wsi. Do pełnej realizacji przedsięwzięcia konieczny jest zakup kompletnej mobilnej sceny.

Scena umożliwi uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Kultury oraz organizację „Centrum kultury na kółkach” – corocznego cyklu wydarzeń aktywizujących i zachęcających do udziału w kulturze mieszkańców wsi. Zaktywowani kulturalnie mieszkańcy zyskają poczucie że nie są tylko odbiorcami przygotowanego „produktu” ale czynnie uczestniczą w jego przygotowaniu. Dzięki realizacji możliwe będzie wprowadzenie ciekawych form edukacji, organizowanie różnego rodzaju warsztatów, zajęć w plenerze np. ekowarsztaty. Scena da możliwość nieograniczonych występów grup artystycznych działających przy Ośrodku (koncerty orkiestr, występy taneczne, wokalne chórów zarówno dziecięcych jak i dla dorosłych). Nasi mali i duzi artyści będą mogli występować na deskach prawdziwej sceny co także zachęci do angażowania się w przedsięwzięcie. Potencjalnie realizacja tego zadania wpłynie na zwiększenie szansy ujawnienia się nowych talentów wśród dzieci i młodzieży. Zasięg imprez plenerowych organizowanych przy wykorzystaniu sceny mobilnej będzie obejmował z każdym sezonem coraz większe obszary. Włączone zostaną do współpracy nie tylko wsie z terenu gminy, ale całego powiatu przy organizacji imprezy wyjazdowych do poszczególnych miejscowości promujących twórczość lokalnych artystów. Oprócz tego, planowane jest wyruszenie z mobilną sceną i ciekawymi propozycjami imprez kulturalnych i integracyjnych do najbardziej oddalonych od centrum części miasta, ponieważ są to również tereny często uśpione pod względem aktywności kulturalnej. Zdarzają się sytuacje, że ze względu na rozległość Gminy i duże odległości do Centrum Miasta część osób nie stać na dojazd do nas i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Scena mobilna będzie wyposażona w oświetlenie i nagłośnienie. W skład samej sceny mobilnej na przyczepie wejdą: scena mobilna, skrzydła do mocowania nagłośnienia (2 szt.), schody z poręczami, siatka ochronna tylna, barierki ochronne (30 szt.), siatka ochronna boczna (2 szt.) oraz namiot/reżyserka.

Prócz tego w ramach zadania planowany jest zakup ekranu i rzutnika do projekcji tylnej – zakup sprzętu umożliwiającego wykonanie scenografii wydarzeń artystycznych

4. DOPOSAŻENIE DWORKU W ADAMOWIŹNIE
Zadanie obejmuje zakup projektora z ekranem oraz nagłośnieniem i pianinem – sprzęt wykorzystywany do organizacji multimedialnych wystaw i warsztatów związanych z twórczością Chełmońskiego. Dodatkowo planowana jest organizacja warsztatów plastycznych (malarstwo i rysunek) dla różnych grup wiekowych.

5. ZAKUP URZĄDZENIA DO SAMOOBSŁUGOWEGO WYPOŻYCZANIA I ZWROTU ZBIORÓW USYTUOWANE W MIEJSCOWOŚCI GRODZISK MAZOWIECKI (DZIELNICA ŁĄKI)
Zakup i ustawienie książkomatu do samodzielnego zamawiania książek on-line i ich odbioru. Książkomat zostanie ustawiony w dzielnicy Łąki objętej miejscowym planem rewitalizacji. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenia aktywności kulturowej i społecznej społeczności lokalnej

6. UTWORZENIE PROFESJONALNEGO STANOWISKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
W ramach zadania w Pawilonie Kultury (Filia nr 2 BP w Grodzisku Mazowieckim) zostanie utworzone stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami.

7. ZAKUP URZĄDZENIE PREFERENCYJNEGO DO CZYSZCZENIA PŁYT CD/DVD
Urządzenie zostanie wykorzystane do działu mediateki Biblioteki Publicznej do czyszczenia płyt które podczas częstego używania rysują się a ich zewnętrzna regeneracja (w punktach usługowych) jest droga i niewygodna (trzeba dojeżdżać do Warszawy).

8. SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W TECHNOLOGII RADIOWEJ IDENTYFIKACJI – RFID HF DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI “PAWILON KULTURY”
W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu i urządzeń do usprawnienia procesu obsługi czytelnika, pracy bibliotekarza oraz zwiększenia dostępu do zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. W tym celu zakupiona zostanie bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF, połączone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów, stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące czy mobilne skontrum RFID HF.

9. WYPOSAŻENIE MULTICENTRUM
W ramach projektu zostanie zakupione urządzenia do wyposażenia pracowni (którego celem jest wzbogacenie wiedzy oraz rozwijanie myślenia i kreatywności. Większość Multicentrów na całym świecie znajduje się przy bibliotekach publicznych. Tworzenie Multicentrów przy publicznych bibliotekach odniosło na całym świecie największy sukces. W MultiCentrum można prowadzić zajęcia grupowe lub pracować indywidualnie. Planujemy prowadzić systematyczne zajęcia dla uczniów (grup zorganizowanych) 1 w tyg. dla każdego zestawu (5 zestawów – K-First, MultiSztuka, MultiMuzyka, MultiRobotyka, Multinauka).

10. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Pociąg do kultury - struktura zarządzania projektem

Pociąg do kultury – struktura zarządzania projektem

Projektem zarządzać będzie specjalnie powołany zespół pracowników, który zapewni właściwą realizację, rozliczenie oraz monitoring projektu. Jednostką nadrzędną w zespole będzie Kierownik Projektu, który będzie koordynował wszystkie działania związane z projektem. Osoba ta będzie odpowiedzialna za współpracę z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą programem, prowadzenie procedur zakupowych, dokonanie zbiorczych raportów, monitorujących całość projektu. Księgowy Projektu odpowiedzialny będzie za rozliczenie projektu w postaci przygotowania wniosków o płatność oraz za księgowanie wydatków projektowych. Koordynatorzy z Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Biblioteki będą przekazywać do Kierownika informacje w zakresie realizacji oferty edukacyjnej i kulturalnej, monitorować osiąganie wskaźników, prowadzić działania promocyjno-informacyjne.

11. PROMOCJA
Działanie promocyjne w projekcie obejma następujące aktywności:
• Promocja w prasie i Internecie,
• tablice informacyjne i pamiątkowe na każdym obiekcie objętym wsparciem (6 szt.),
• broszury na temat rozszerzonej oferty kulturalno-edukacyjnej (1 500 szt),
• ulotki – skrócona wersja broszur (5 000 szt).

Całkowita wartość projektu: 3 250 556,27 PLN
Wartość dofinansowania: 2 068 956,29 PLN
Termin realizacji projektu: 2017-2019

support: estinet.pl