Deklaracja dostepności

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Polska Bez Barier.

1.    Dostępność cyfrowa

 

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.centrumkultury.eu oraz aplikacji mobilnej „Poznaj Grodzisk Mazowiecki”.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15.07.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.07.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • Część filmów nie posiada audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Część udostępnionych plików nie jest dostępna cyfrowo.

Strona posiada następujące narzędzia mające polepszyć dostępność strony:

  • wersja kontrastowa
  • zmiana wielkości czcionki
  • załączniki posiadające tekst alternatywny

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu niedostępnego cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu, który nie zawiera audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • Dane osoby zgłaszającej żądanie
  • Wskazanie, o którą stronę internetową/aplikację mobilną lub jej element chodzi
  • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
  • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Informuje również, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny musi zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. ( https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt)

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub BIP prosimy o kontakt z Panem: Michałem Wąsikowskim, adres e-mail: m.wasikowski@centrumkultury.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 731 686 777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator dostępności: Monika Chrzanowska

Tel. 785-369-200

Adres e-mail: m.chrzanowska@centrumkultury.eu 

Aplikacje mobilne
Aplikacja mobilna „Poznaj Grodzisk Mazowiecki” do pobrania w :
Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geotechnology.grodzisktour)
App Store (https://apps.apple.com/pl/app/poznaj-grodzisk-mazowiecki/id1546064200?l=pl)

support: estinet.pl